Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7883 207d 390
Reposted fromkatsiu katsiu viaNaitlisz Naitlisz
1392 a70d 390
Reposted fromfillioxalyn fillioxalyn viaAndi Andi
7611 8566 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viamarthh marthh
2205 899a 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viamarthh marthh
0324 c3f1 390

grrrlssss:

Natalie Biehl by Ben Tsui

Reposted fromjohnkeats johnkeats
7679 419f 390
Reposted fromGeistergurke Geistergurke viaxal xal

Tak mi się przypomniało ;)
Reposted fromstrzepy strzepy viagreywolf greywolf
7839 48f3 390
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viagingerowaa gingerowaa
9816 df95
9265 7269 390
Reposted fromlevindis levindis viaprimeval primeval
9106 c406
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viagket gket
9303 e8f6 390

diary-of-a-chinese-kid:

This mannequin is very enthusiastic

Reposted fromMudfire4 Mudfire4 viaRedHeadCath RedHeadCath
8901 5248 390
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
8895 5b40 390

naomiberesford:

Louise Brooks

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
8427 65fd 390

long-hair-are-sexy-man:

Tony Thornburg

Reposted fromwartimenovelty wartimenovelty viavertheer vertheer
Ciebie to naprawdę śmieszy
Reposted fromjankoza jankoza viatoniewszystko toniewszystko
5967 5bcd 390
Reposted fromzimnaa zimnaa viastrzepy strzepy
5637 9612 390
Reposted fromblackiris blackiris
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl